Тема. Ручні стібки і строчки. Технологія виконання швів: «уперед голку», «за голку».

>

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Фролова Алла Олександрівна – вчитель трудового навчання, вчитель вищої категорії, вчитель-методист  Миколаївської гімназії №4

«Національна доктрина розвитку освіти ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення й самовияву».

Умовою успіху в розвитку мис­лення є висока пізнавальна ак­тивність учнів. Ефективне засво­єння знань передбачає таку орга­нізацію пізнавальної діяльності учнів, за якої навчальний матеріал стає предметом активних розумових і практичних дій кожної дити­ни. Пошуки методів навчання, що підсилювали б активізацію проце­су навчання, призводять до підви­щення актуальності розвивальних і проблемних методів, самостійної роботи, творчих завдань.

 «Духовне життя дитини, —писав В.Сухомлинський, — по­вноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона — засушена квітка». Звернімо увагу, що видатний педагог ставить гру в один ряд із будь-якою актив­ною творчістю.

Найактивніше використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне; її використання дає змогу успішно формувати і зак­ріплювати позитивне ставлення ди­тини до навчальної праці. Граючи на уроці, діти психологічно розкуті, що сприяє вияву їхніх творчих здібнос­тей, нівелює негативне ставлення до об'єктивно складної навчальної праці. Позитивний досвід хочеться повторити на вищому рівні склад­ності завдань. При цьому непоміт­но для себе дитина «втягується» у навчальну працю, пізнає її радість. Усвідомлення «я це можу» зміцнює впевненість у собі й породжує по­требу «мені це необхідно, цікаво і зовсім не страшно».

Отже, гра у навчальному про­цесі створює мотивацію, близь­ку до природної, збуджує інте­рес, підвищує рівень навчаль­ної праці, розвиває комуніка­тивні навички. Порівняно з інши­ми формами навчання й вихован­ня, перевага гри полягає в тім, що вона досягає своєї мети непоміт­но для вихованця, тобто не потре­бує ніяких способів насильства над особистістю дитини.

Ми просто граємо, і саме гра є могутнім інструментом задоволення третього, основного інстинкту — потреби пізнання світу.

Гра ні в якому разу не терпить примусу і є процесом суто добро­вільним.

Гравці не ставлять перед собою ніякої дидактичної мети і завдань, їх цікавить тільки ігровий результат. Тому на ігровому уроці в навчальному кабінеті присутня тільки одна людина, що чітко уявляє, для чого все це почато — вчитель. Ця обставина й визначає педагогічні принципи впровадження ігрової діяльності у навчальний процес.  

 

5 клас. 

Конспект уроку. 

Тема. Ручні стібки і строчки. Технологія виконання швів: «уперед голку», «за голку». 

Мета:

навчальна – ознайомити учнів із прийомами виконання ручних швів, їхнім графічним зображенням, навчити виконувати й розпізнавати ручні шви;

виховна – виховувати акуратність і старанність під час вишивальних робіт;

розвиваюча – виховувати естетичний смак, інтерес до рукоділля.

Тип уроку: комбінований з елементами гри.

Методи: розповідь, демонстрація прийомів роботи, бесіда, елементи ігрової діяльності, самостійна робота учнів з підручником, самостійна практична робота учнів, оцінка учнями своєї навчальної діяльності.

Методичне забезпечення: таблиця, стенд з роботами учнів, приладдя для вишивання.

 

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент (всі учні об’єднані в 4 групи).

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Добрий день! Розпочинаємо наш урок.

Тема уроку сьогодні така: ручні стібки і строчки. Технологія виконання швів: «уперед голку», «за голку».

За кінець уроку ви повинні

знати:

·         послідовність виконання швів «уперед голку», «за голку»,

·         застосування швів;

вміти:

·         виконувати шви «уперед голку», «за голку»,

·         використовувати їх для оздоблення серветки.

Перед тим як розпочати вивчення нової теми, ми повинні пригадати з попередніх уроків. Зробимо це за допомогою гри «Чарівний кошик». У кошику э багато карточок-завдань. Кожен з вас повинен відповісти на одне завдання і передати кошик наступному, і так по черзі вся відповідають на запитання, які самі обрали.